szkolenie na instruktora

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
  • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,