Kwalifikacja wstępna

Przewoźnik drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba:

  • ukończyła 21 lat, nie dotyczy to kierowcy wykonującego transport drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t.
  • posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • ukończyła odpowiedni kurs dokształcający kierowców – nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy na potrzeby własne
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
  • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Szkolenie podstawowe

  • Jeżeli osoba ubiega się po raz pierwszy o zatrudnienie na stanowisku kierowcy pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy, jeżeli nie posiadał świadectwa kwalifikacji wydanego przed 01.01.2002 r.
  • Jeżeli osoba ubiega się po raz pierwszy o zatrudnienie na stanowisku kierowcy pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą i nie posiadała świadectwa kwalifikacji wydanego przed 01.01.2002 r.

Szkolenie dodatkowe

  • Kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy, którzy mieli wydane przed dniem 01.01.2002 r. świadectwo kwalifikacji albo zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób.
  • Kierowców pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą, którzy mieli wydane przed 1 stycznia 2002r. świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu rzeczy.