Aktywna Młodzież

Projekt „Aktywna Młodzież” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez firmę

EL-TRANS Piotr Matysiak

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 60 osób (36 K i 24 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2019 – 31.12.2019 r.

Wartość projektu wynosi: 1 033 946,70  PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 982 249,36 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Indywidualny Plan Działania IPD wraz z weryfikacją: opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP,

opis obecnej sytuacji na rynku pracy, diagnozę braku zatrudnienia, opis kierunku rozwoju zatrudnienia

 1. Wsparcie szkoleniowe : szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 80% uczestników projektu,

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 2 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 60 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń i stażu zawodowego,
 • egzamin potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż zawodowy

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 80% uczestników/uczestniczek 3 do 5-miesięczne  staże zawodowe.

 • Staże zawodowe realizowane są zgodne z tematyka szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ:

 1. GRUPA 1 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) wraz z Ręcznym Cięciem Tlenowym HARMONOGRAM 1.
 2. GRUPA 2 – Pomoc nauczyciela przedszkola i opiekunki żłobkowej, pomoc kuchenna HARMONOGRAM 2.
 3. GRUPA 3 – Pracownik sekretariatu z obsługą komputera i elektroniczną obsługą klienta HARMONOGRAM 3.
 4. GRUPA 4 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) wraz z Ręcznym Cięciem Tlenowym HARMONOGRAM 4.
 5. GRUPA 5 – Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta oraz ze sprzedażą HARMONOGRAM 5.
 6. GRUPA 6 – Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta oraz ze sprzedażą HARMONOGRAM 6.
 7. GRUPA 7 – Pracownik rejestracji medycznej, sprzedaż usług medycznych, obsługa pacjenta, marketing Harmonogram 7.
 8. GRUPA 8 – Pracownik rejestracji medycznej, sprzedaż usług medycznych, obsługa pacjenta, marketing Harmonogram 8.

 

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH STAŻY:

 1. Harmonogram staży aktualizacja 2019-08-27 HARMONOGRAM
 2. Harmonogram staży aktualizacja 2019-09-04 02. HARMONOGRAM
 3. Harmonogram staży aktualizacja 2019-09-12 03. HARMONOGRAM
 4. Harmonogram staży aktualizacja 2019-10-17 04. HARMONOGRAM
 5. Harmonogram staży aktualizacja 2019-10-29 05. HARMONOGRAM
 6. Harmonogram staży aktualizacja 2019-10-31 06. HARMONOGRAM
 7. Harmonogram staży aktualizacja 2019-11-05 07. HARMONOGRAM
 8. Harmonogram staży aktualizacja 2019-11-12 08. HARMONOGRAM
 9. Harmonogram staży aktualizacja 2019-11-19 09. HARMONOGRAM
 10. Harmonogram staży aktualizacja 2019-12-10 10. HARMONOGRAM

Regulamin projektu Aktywna Młodzież -> REGULAMIN_Aktywna Młodzież_EL-TRANS

Formularz Rekrutacyjny -> Formularz rekrutacyjny EL-TRANS