eltrans

Motywacja + Aktywizacja = PRACA

Projekt „Motywacja + Aktywizacja = PRACA” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VII: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu Poddziałanie 7.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-31.08.2022 grupy 100 osób (60K i 40M) o niskich kwalifikacjach po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu subregionu północnego woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Główne założenia, które zostaną osiągnięte przez realizację projektu:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami, zdobycie doświadczenia, aktywne poszukiwanie zatrudnienia – przyczynią się do wzrostu aktywności zawodowej, a tym samym realizacji zakładanych wskaźników zatrudnienia

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 528 462,68 zł PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 299 193,27 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Ukończyłeś 30 rok życia i nadal nie masz zatrudnienia? Wciąż pozostajesz bierny zawodowo? Marzysz o znalezieniu pracy, ale wciąż brakuje Ci odpowiednich umiejętności i kompetencji? Ten projekt skierowany jest dla Ciebie! Wspólnie znajdziemy motywację do działania, zaktywizujemy Cię zawodowo i pomożemy znaleźć pracę.

 

Dlaczego warto przystąpić do projektu:
 • w pierwszej kolejności weźmiesz udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, który pomoże Ci znaleźć powód dotychczasowych niepowodzeń na rynku pracy.
 • wspólnie z doradcą ustalisz Indywidualny Plan Działania – osobisty harmonogram rozwoju zgodny z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi
 • weźmiesz udział w szkoleniu lub kursie zawodowym, który pozwoli Ci rozszerzyć kompetencje i stać się atrakcyjnym na rynku pracy
 • zyskasz pomoc w znalezieniu stażu, podczas którego nowe umiejętności wykorzystasz w sposób praktyczny
 • otrzymasz wsparcie w postaci ciekawych ofert pracy, zgodnych z nabytymi umiejętnościami oraz wskazówki dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji
Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie i spełniasz łącznie poniższe wymogi:
 • wiek powyżej 30 roku życia
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego na terenie podregionu północnego województwa śląskiego, tj.: powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego lub w Częstochowie
 • osoby niepracujące – w tym bierne zawodowo* (NIE zarejestrowane w urzędzie pracy) lub osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • nie odbywanie kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym)

UWAGA:

*Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy, gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby niepracujące, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, niezarejestrowane w urzędzie pracy i nieposzukujące pracy lub niegotowe do jej podjęcia.
Do projektu w szczególności zapraszamy osoby:
 • z niepełnosprawnościami,
 • zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze,
 • posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie (ISCED 3),
 • osoby powyżej 50 roku życia.

 

Projekt jest realizowany przez PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.03-24-0AE8/20-00 z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na lata 2014-2020

Informacje dotyczące rekrutacji pojawią się niebawem. Zapraszamy

PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS”

Biuro projektu: 42-100 Kłobuck, ul. Parkowa 1

e-mail:  motywacja-aktywizacja@eltrans.info.pl; telefon kontaktowy: 795-501-720

 • Czynne: poniedziałek i środa 7:00 – 18:00; wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00
 • REKRUTACJA: tel. 795 501 714 lub 505 454 504