eltrans

Nowe wyzwania!

 1. Projekt „Nowe wyzwania!” nr 01.02.01-14-0058/20 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie:  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.

 Celem projektu jest Wzrost aktywności zawodowej 80 osób (45 K i 35 M) biernych zawodowo uczestniczących w projekcie, z kategorii osób NEET. z terenu woj. mazowieckiego poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.11.2020-31.01.2022 r.

Grupę docelową (45 kobiet i 35 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku 18 -29 lat z obszaru woj. Mazowieckiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych w 18 -29 lat z obszaru woj. Mazowieckiego (bierne zawodowo 80os. w tym 45K i 35M niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Wartość projektu: 982400,00 PLN

Dofinansowanie: 933280,00 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,
 2. Wsparcie w szkoleniach/kursach przygotowujące do egzaminów certyfikowanych dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwiające zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie, lub Staże zawodowe,
 3. Pośrednictwo pracy.
 • w wieku 18-29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • bierne zawodowo,
 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla kursu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering w trakcie szkolenia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • zwroty koszty dojazdów
 • stypendium szkoleniowe lub stażowe

Zapraszamy do biura projektu w Radomiu,

 1. Żeromskiego 94

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.04.2022

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego
 • bierne zawodowo 

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego, miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj.:
  • Ostrołęka,
  • Radom,
  • Ostrów Mazowiecka,
  • Ciechanów,
  • Gostynin,
  • Pułtusk,
  • Kozienice,
  • Sierpc

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Nowe wyzwania!
 • Regulamin projektu – Nowe wyzwania!
 • Zaświadczenie pobrane z ZUS (druk US-7)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dokumenty należy złożyć:

El – Trans Piotr Matysiak
Ul. Żeromskiego 94
26-600 Radom

 

Zapraszamy do biura projektu w Radomiu,

Żeromskiego 94