eltrans

Świętokrzyskie źródło kwalifikacji

Projekt Świętokrzyskie źródło kwalifikacji nr 10.02.01-26-0031/20 realizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie:  RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Celem projektu jest Wzrost aktywności zawodowej 70 osób (4K i 66M) bezrobotne (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 lat z wykształceniem min. podstawowym (ISCED 1), max. ponadgimnazjalne (ISCED 3) oraz posiadających aktualne prawo jazdy kat. B (dla kursu na kat. C) lub prawo jazdy na kat. C (dla kursu na kat. D) poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2021-31.07.2022 r.

Grupę docelową (4 kobiety i 66 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. świętokrzyskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. świętokrzyskiego (bezrobotne lub bierne zawodowo) 70os. w tym 4K i 66M, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 1532233,44 PLN

Dofinansowanie: 1333043,09 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,
 2. Wsparcie w szkoleniach/kursach przygotowujące do egzaminów certyfikowanych dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwiające zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie, lub Staże zawodowe,
 3. Pośrednictwo pracy.
 • w wieku powyżej 29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. świętokrzyskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotni
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami
 • Osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad osobą zależną
 • Byli uczestnicy projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • stypendium szkoleniowe lub stażowe
 • materiały szkoleniowe,
 • catering w trakcie szkolenia
 • wymagane dla kursu badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • certyfikaty
 • zwroty koszty dojazdów na stażach 

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.07.2022

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. świętokrzyskiego
 • bierne zawodowo lub bezrobotne (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne)
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami (podstawowe/gimnazjalne/ ponadgimnazjalne)
 • posiadających aktualne prawo jazdy kat. B (dla kursu na kat. C) i prawo jazdy na kat. C (dla kursu na kat. D).

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotni
 • Osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad osobą zależną
 • Byli uczestnicy projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Świętokrzyskie źródło kwalifikacji
 • Regulamin projektu – Świętokrzyskie źródło kwalifikacji
 • Zaświadczenie pobrane z PUP lub/i ZUS (druk US-7)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dokumenty należy złożyć: El – Trans Piotr Matysiak, Ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice

 

Zapraszamy do biura projektu w Starachowicach, ul. Kwiatkowskiego 4