Projekt europejski

Wsparcie szyte na miarę

Priorytet: IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy
Działanie: 9.7 Outplacement
Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.03.2024r.-28.02.2025r. 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 35 K i 25M), w szczególności zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2024r. do 28 lutego 2025r.