Aktywna Młodzież

Projekt „Aktywna Młodzież” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez firmę

EL-TRANS Piotr Matysiak

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 60 osób (36 K i 24 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2019 – 31.12.2019 r.

Wartość projektu wynosi: 1 033 946,70  PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 982 249,36 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Indywidualny Plan Działania IPD wraz z weryfikacją: opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP,

opis obecnej sytuacji na rynku pracy, diagnozę braku zatrudnienia, opis kierunku rozwoju zatrudnienia

 1. Wsparcie szkoleniowe : szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 80% uczestników projektu,

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 2 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 60 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń i stażu zawodowego,
 • egzamin potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż zawodowy

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 80% uczestników/uczestniczek 3 do 5-miesięczne  staże zawodowe.

 • Staże zawodowe realizowane są zgodne z tematyka szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w  trybie dziennym),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 80 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
  2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
   • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
   • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z REGULAMINEM i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu .
 3. Rekrutacja trwać będzie od kwietnia 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 80 osób  spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w Regulaminie.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: aktywnamlodziez@o2.pl
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacjiw ramach projektu:
  1. Etap 1: Ocena formalna– polegająca na weryfikacji:
   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w Regulaminie.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 1. Etap 2: Ocena merytoryczna– obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością  – 1 punkt,
 • miejsce zamieszkania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji 1– 1 punkty
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich – 1 punkt,
 • posiadanie wykształcenia na poziomie maksymalnie ISCED 3 – 2 punkty,

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

 1. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:

 

 1. osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – 100%
 2. osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – minimum 20%,
 3. osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 20%,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) – minimum 30%
 5. kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%,

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 i 4 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 5 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe.

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.
 10. wykaz obszarów  objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji   znajduje się na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/ .

* Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (wg stanu na dzień 07.03.2019r.):

 

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bobrowniki
 6. Bojszowy
 7. Buczkowice
 8. Bytom
 9. Chorzów
 10. Chybie
 11. Ciasna
 12. Cieszyn
 13. Czechowice-Dziedzice
 14. Czeladź
 15. Czernichów
 16. Czerwionka-Leszczyny
 17. Częstochowa
 18. Dąbrowa Górnicza
 19. Dąbrowa Zielona
 20. Gaszowice
 21. Gierałtowice
 22. Gliwice
 23. Goczałkowice-Zdrój
 24. Hażlach
 25. Imielin
 26. Istebna
 27. Janów
 28. Jastrzębie-Zdrój
 29. Jaworze
 30. Jaworzno
 31. Jejkowice
 32. Jeleśnia
 33. Kalety
 34. Katowice
 35. Kłobuck
 36. Kłomnice
 37. Knurów
 38. Kochanowice
 39. Koniecpol
 40. Konopiska
 41. Kornowac
 42. Koziegłowy
 43. Krupski Młyn
 44. Krzanowice
 45. Krzepice
 46. Krzyżanowice
 47. Kuźnia Raciborska
 48. Lelów
 49. Lędziny
 50. Lipie
 51. Lipowa
 52. Lubomia
 53. Lyski
 54. Łazy
 55. Łodygowice
 56. Miasteczko Śląskie
 57. Miedźna
 58. Mierzęcice
 59. Mikołów
 60. Milówka
 61. Mstów
 62. Mszana
 63. Mysłowice
 64. Myszków
 65. Nędza
 66. Ogrodzieniec
 67. Olsztyn
 68. Ornontowice
 69. Orzesze
 70. Ożarowice
 71. Pawłowice
 72. Pietrowice Wielkie
 73. Pilchowice
 74. Poraj
 75. Poręba
 76. Przyrów
 77. Przystajń
 78. Psary
 79. Pszczyna
 80. Pszów
 81. Pyskowice
 82. Racibórz
 83. Radlin
 84. Radzionków
 85. Rędziny
 86. Ruda Śląska
 87. Rudnik
 88. Rudziniec
 89. Rybnik
 90. Rydułtowy
 91. Siemianowice Śląskie
 92. Siewierz
 93. Skoczów
 94. Sławków
 95. Sosnowiec
 96. Sośnicowice
 97. Starcza
 98. Szczyrk
 99. Ślemień
 100. Świerklaniec
 101. Świętochłowice
 102. Świnna
 103. Tarnowskie Góry
 104. Toszek
 105. Tychy
 106. Ujsoły
 107. Ustroń
 108. Węgierska Górka
 109. Wisła
 110. Wodzisław Śląski
 111. Wojkowice
 112. Woźniki
 113. Wyry
 114. Zabrze
 115. Zawiercie
 116. Zbrosławice
 117. Zebrzydowice
 118. Żarki
 119. Żory
 120. Żywiec

**Wykaz miast średnich (stan na 28.02.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ:

 1. GRUPA 1 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) wraz z Ręcznym Cięciem Tlenowym HARMONOGRAM 1.
 2. GRUPA 2 – Pomoc nauczyciela przedszkola i opiekunki żłobkowej, pomoc kuchenna HARMONOGRAM 2.
 3. GRUPA 3 – Pracownik sekretariatu z obsługą komputera i elektroniczną obsługą klienta HARMONOGRAM 3.
 4. GRUPA 4 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) wraz z Ręcznym Cięciem Tlenowym HARMONOGRAM 4.
 5. GRUPA 5 – Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta oraz ze sprzedażą HARMONOGRAM 5.
 6. GRUPA 6 – Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta oraz ze sprzedażą HARMONOGRAM 6.
 7. GRUPA 7 – Pracownik rejestracji medycznej, sprzedaż usług medycznych, obsługa pacjenta, marketing Harmonogram 7.
 8. GRUPA 8 – Pracownik rejestracji medycznej, sprzedaż usług medycznych, obsługa pacjenta, marketing Harmonogram 8.

 

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH STAŻY:

 1. Harmonogram staży aktualizacja 2019-08-27 HARMONOGRAM
 2. Harmonogram staży aktualizacja 2019-09-04 02. HARMONOGRAM
 3. Harmonogram staży aktualizacja 2019-09-12 03. HARMONOGRAM
 4. Harmonogram staży aktualizacja 2019-10-17 04. HARMONOGRAM
 5. Harmonogram staży aktualizacja 2019-10-29 05. HARMONOGRAM
 6. Harmonogram staży aktualizacja 2019-10-31 06. HARMONOGRAM
 7. Harmonogram staży aktualizacja 2019-11-05 07. HARMONOGRAM
 8. Harmonogram staży aktualizacja 2019-11-12 08. HARMONOGRAM
 9. Harmonogram staży aktualizacja 2019-11-19 09. HARMONOGRAM
 10. Harmonogram staży aktualizacja 2019-12-10 10. HARMONOGRAM

Regulamin projektu Aktywna Młodzież -> REGULAMIN_Aktywna Młodzież_EL-TRANS

Formularz Rekrutacyjny -> Formularz rekrutacyjny EL-TRANS