Kierownica Sukcesu

Projekt „Kierownica sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Celem projektu jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (osoby z terenu woj. Śląskiego – projekt przeznaczony dla osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

W ramach projektu oferujemy udział w szkoleniach zawodowych – Uczestnik otrzyma DOFINANSOWANIE w wysokości 100%.

Jednakże uczestnictwo w projekcie wymaga od Uczestnika projektu wpłaty KAUCJI ZWROTNEJ w wysokości 250 zł, która zgodnie z par. 8 pkt. 4 Regulaminu podlega zwrotowi.

Uczestnik przystępujący do projektu otrzyma następującą formę wsparcia:

Osoba przystępująca do projektu zostanie objęta następującym pakietem szkoleń:

 1. Kurs prawo jazdy kat. C (dla 100 uczestników) – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B obejmujący:
 2. prawo jazdy kat. C w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 30h/osobę zajęć praktycznych,,
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. C obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 4. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 5. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (2h/os), szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (2h/os.), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 6. Kurs Bezpieczne mocowanie ładunku w transporcie drogowym 8h. teorii
 7. Kurs ADR podstawy + cysterny dla 20 uczestników – obejmujący 40h teorii / grupę . Uczestnikiem kursu będzie osoba, która po zakończonym kursie na prawo jazdy kat. C przystąpi do egzaminu zewnętrznego w WORD i uzyskają pozytywny wynik z egzaminu W sytuacji gdy ilość osób z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego w WORD przewyższy ilość wolnych miejsc na szkoleniu ADR podstawy + cysterny, Organizator będzie brał pod uwagę kolejność zgłoszenia wyniku egzaminu oraz nabytych kwalifikacji, lub
 8. Kurs HDS: 28h. teorii + 12h. praktyki

 

 1. Kurs prawo jazdy kat. D (dla 20 uczestników) – -dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C obejmujący:
 2. prawo jazdy kat. D w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 40h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. D obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 4. Kurs pierwsza pomoc obejmujący 8h teorii / grupę,
 5. Eco-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 6. Defensive-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: – symulacja ekojazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz – symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (2h/os), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)

Projekt skierowany jest do 120 osób (w tym 7 kobiet): pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na charakter wsparcia – zdobycie kwalifikacji, które zgodnie z przepisami prawa wymagają osiągnięcia określonego wieku, uczestnikami projektu będą osoby pełnoletnie

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby pow.50 r.ż.,
 • osoby o niskich kwalif.,
 • osoby pochodzące z terenów wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.

Uczestnik Projektu – Uczestnik Projektu – to osoba, która spełnia kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie:

 1. jest osobą pełnoletnią tzn.:

– w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat (osoba musi mieć ukończone 21 lat w momencie przystępowania do egzaminu państwowego),

– w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. D – ukończone 24 lata (osoba musi mieć ukończone 24 lata w momencie przystępowania do egzaminu państwowego);

 1. jest osobą pracującą lub uczącą się lub zamieszkałą (zg. z KC) na terenie woj. śląskiego, która z własnej inicjatywy chce rozszerzyć lub nabyć kwalifikacje zawodowe;
 2. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);
 3. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. D (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);
 4. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu ADR podstawy + cysterny;
 5. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe; podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
 6. została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;
 7. podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.

Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego konieczne jest uczestnictwo w 100 % zajęć przewidzianych w danym szkoleniu.

Biuro Projektu:
EL-TRANS Piotr Matysiak
ul. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 7.30-15.30;

Uprzejmie informujemy, że I nabór do projektu „Kierownica sukcesu”  został zakończony w dniu 08.08.2018.

Każda osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana sms-em lub telefonicznie najpóźniej do dnia 07.09.2018.

Wydrukowany Formularz rekrutacyjny Kierownica sukcesu należy czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą). Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa – Kierownica sukcesu dostępnym również na stronie.

 • Osobiście do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – pok. 1.05 lub w przypadku dostarczania dokumentów po godzinie 16:00 dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Kierownica sukcesu”;
 • Mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres kierownicasukcesu.eltrans@wp.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

Prawo jazdy kat. C:

Harmonogram szkolenia – Grupa I -> Harmonogram – Grupa I

Harmonogram szkolenia – Grupa II -> Harmonogram – Grupa II C

Harmonogram szkolenia – Grupa III -> Harmonogram – Grupa III C

Harmonogram szkolenia – Grupa IV -> Harmonogram – Grupa IV C

Harmonogram szkolenia – Grupa V -> Harmonogram – Grupa V C

Harmonogram szkolenia – Grupa VI -> Harmonogram – Grupa VI C

Harmonogram szkolenia – Grupa VII -> Harmonogram – Grupa VII C

Harmonogram szkolenia – Grupa VIII -> Harmonogram – Grupa VIII C

Harmonogram szkolenia – Grupa IX -> Harmonogram – Grupa IX C

Harmonogram szkolenia – Grupa X -> Harmonogram – Grupa X C

 

Prawo jazdy kat. D:

Harmonogram szkolenia – Grupa I -> Harmonogram – Grupa I D

Harmonogram szkolenia – Grupa II -> Harmonogram – Grupa II D

 

Kurs HDS

Harmonogram szkolenia – Grupa I -> Harmonogram – Grupa I HDS

Harmonogram szkolenia – Grupa II -> Harmonogram – Grupa II HDS

 

Kurs ADR podstawy + cysterny

Harmonogram szkolenia – Grupa I

Harmonogram szkolenia – Grupa II

Jaworzno, dnia 01.08.2018 r.

Wyniki Rozeznania rynku 01/RR/Kierownica_sukcesu/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/Kierownica_sukcesu/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem wyżywienia dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.  „Kierownica sukcesu” nr RPSL.11.03.00-24-0422/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: ALDON Filip Sochacki.

Jaworzno, dnia 24.07.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/Kierownica_sukcesu/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Kierownica sukcesu” nr RPSL.11.03.00-24-0422/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

Rozeznanie rynku nr 01/RR/Kierownica_sukcesu/2018 -> RR1 catering

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/Kierownica_sukcesu/2018 ->RR1 Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny – Kierownica sukcesu!

Regulamin uczestnictwa – Kierownica sukcesu