Motywacja, Aktywizacja, SUKCES!

Cel główny: Wyższe możliwości zatrudnieniowe 3K i 63 M będących UP, uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.01.2017-31.07.2018), wyrażone osiągnięciem zakładanych wartości wskaźników rezultatów i produktów, w tym efektywności zatrudnieniowej, mierzonych na dzień rozpoczęcia i zakończenia udziału danego UP w projekcie (01.01.2017-31.07.2018), a także do 4 tygodni (do 31.08.2018) oraz 3 m-cy (do 31.10.2018) od zakończenia owego udziału. Główne rezultaty: 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu–min.35 % UP 2. Odsetek osób nie kwalifikujących się do osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę–min.43 % 3. Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę–min.17 % 4. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę–min.35 % 5. Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę–min.48 % Grupa docelowa: Uczestnikami projektu(UP)są osoby młode(66UP-3 kobiety(K),63 mężczyzn(M)),w tym niepełnosprawne ,w wieku 15-29 lat bez pracy ,które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 100 % UP – osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym: Min.5% UP – osoby z niepełnosprawnościami, min.7% UP – osoby długotrwale bezrobotne(jednak niezarejestrowane w PUP/MUP), min.85% UP – osoby bierne zawodowo min.20% UP – osoby o niskich kwalifikacjach Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.