Nazwa projektu: „Skierujmy się na pracę – Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych”

Projekt „Skierujmy się na pracę – Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój    z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-24 lata  poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy poprzez:
  • Weryfikację predyspozycji potencjalnych Uczestników do udziału w projekcie,
  • Indywidualna diagnoza potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego – budowa ścieżki kariery (IPD) oraz poradnictwo zawodowe,
  • Kształtowanie Umiejętności Społecznych – warsztaty grupowe.
 2. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe: kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kurs operatora wózka jezdniowego wysokiego składowania, kurs spedytora (do wyboru),
 3. 3 – miesięczny staż zawodowy (dla 80% uczestników projektu),
 4. Integracja z rynkiem pracy poprzez:
  • Aktualizację ścieżki kariery,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Coaching motywacyjny,
  • Warsztaty grupowe z zakres poruszania się po rynku pracy,
  • Warsztaty wizerunkowe i savoire vivre,
  • Pośrednictwo pracy.

 

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby o niskich dochodach w rodzinie.
 • rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia wyższej od średniej dla regionu, (szczegóły w zakładce REKRUTACJA)

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe (ok. 988,00 zł brutto).

Po szkoleniach dla 80% uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium stażowe
(1750,00 brutto / mies. – tj. ok. 1360,00 zł netto / miesięcznie).

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 80% uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe

Organizator projektu: PIOTR MATYSIAK „EL TRANS” z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10A, 27-100 Iłża
Biuro Projektu:  40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 10/2
Kontakt:  tel.: +48 516 185 413,
e-mail:  skierujmysienaprace@o2.pl

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe
  1. Weryfikacja predyspozycji potencjalnych Uczestników do udziału w projekcie,
  2. Indywidualna diagnoza potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego – budowa ścieżki kariery (IPD) oraz poradnictwo zawodowe,
  3. Kształtowanie Umiejętności Społecznych – warsztaty grupowe.

 

 1. Kursy zawodowe – do wyboru:

kurs  magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kurs operatora wózka jezdniowego wysokiego składowania, kurs spedytora

Tematyka szkoleń obejmuje:

 1. kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego:
 • przepisy bhp i p.poż w magazynie – hurtowni,
 • odbiór towarów ,
 • zasady poprawnego przechowywania towarów,
 • obsługa programu SUBIEKT dla WINDOWS do prowadzenia gospodarki magazynowej
 • podstawowe zasady higieny,
 • nowoczesne techniki sprzedaży,
 • obsługa wózka jezdniowego wraz z wymiana butli gazowych,
 • obsługa programu SYMFONIA.

 

 1. kurs operatora wózka jezdniowego wysokiego składowania :
 2. kurs spedytora

Organizacja kursów zawodowych:

 • zajęcia prowadzone są w dni robocze, po 6-8 godzin dziennie, w grupach 10 – os.,
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,
 • w trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują wyżywienie
 • po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • po szkoleniach uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego w celu uzyskania stosownych uprawnień (dotyczy kursów z zakresu obsługi wózków jezdniowych)

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez
e-mail.

Biuro Projektu:  PIOTR MATYSIAK „EL TRANS”
40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 10/2

Kontakt:   tel.: +48 516 185 413,

e-mail:  skierujmysienaprace@o2.pl

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych (w tym kobiet) zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo*),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

 

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • kobiety,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby o niskich dochodach w rodzinie,
 • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia wyższej od średniej dla regionu, tj. z powiaty: Żywiecki, Lubliniecki, Tarnogórski, Częstochowski, Kłobucki, Myszkowski, Gliwicki, Rybnicki, Wodzisławski, Będziński, Zawierciański, m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, m. Żory, m. Gliwice, m. Chorzów, m. Siemianowice Śląskie, m. Świętochłowice, m. Częstochowa, m. Bytom, m. Piekary Śląskie (stan na dzień 31.03.2016 r.)

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w ankiecie pozwalającej na określenie poziomu kompetencji i predyspozycji zawodowych (test i rozmowa z doradcą zawodowym).
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu, -> REGULAMIN _ Skierujmy się na pracę_aktualizacja 30.06.2017
 2. Formularz rekrutacyjny.