Twoja droga do aktywności zawodowej

Projekt „Twoja droga do aktywności zawodowej” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VII: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu Poddziałanie 7.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt jest realizowany przez PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS” na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.03-24-0266/19-00 z Urzędem Wojewódzkim
w Katowicach ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na lata 2014-2020

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: wzrost aktywności zatrudnieniowej na rynku pracy 100 osób (60 K i 40 M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), biernych zawodowo w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z woj. śląskiego poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej w okresie trwania projektu, tj. 01.03.2020 – 30.06.2021 r..

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 100 osób ( 60 K i 40M )  – wyłącznie fizycznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • wiek powyżej 30 roku życia – tj. od dnia 30 urodzin (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • osoby niepracujące – bierne zawodowo (NIE zarejestrowane w urzędzie pracy) ,
 • nie odbywanie kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym)

 

UWAGA:

60% miejsc w projekcie jest przewidzianych dla osób zamieszkujących
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), miasta średnie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze.

60% miejsc w projekcie jest przewidzianych dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach,

Do projektu zapraszamy również byłych uczestników projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w RPO WSL

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby nie pracujące, nie prowadzące własnej działalności gospodarczej,
  nie  zarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące pracy lub niegotowe do jej podjęcia.

Do projektu przyjmowane będą w  pierwszej kolejności osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych poniżej kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością  – 2 punkty,
 • miejsce zamieszkania na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze – 4 punkty,
 • posiadanie wykształcenia na poziomie maksymalnie ISCED 3 – 2 punkty,
 • osoby powyżej 50 roku życia – 2 punkty.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym

Etap I – przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

Etap II – przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 1. Wsparcie szkoleniowe – zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 2. 3- miesięczny staż zawodowy – zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami
 3. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( w tym  w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 włącznie ) – co najmniej 45%
 2. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – co najmniej 60%

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 328 901,24 zł PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 129 566,05 PLN

———————————————————————————————————————————-

Biuro Projektu: 
PIOTR MATYSIAK „EL -TRANS”
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
wtorek, czwartek, piątek 7:00 – 15:00; poniedziałek, środa 7:00 – 18:00

Kontakt:

tel. kom.: 795 501 720, 789 258 329
e-mail: twojadroga@eltrans.info.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. Ukończone 30 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),biernych zawodowo (NIE zarejestrowane w urzędzie pracy) , w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego, nie odbywanie kary pozbawienia wolności,
2. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
-osoby w wieku 50 lat i więcej;
-kobiety;
-osoby z niepełnosprawnościami;
-osoby o niskich kwalifikacjach;

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
1. Formularz Zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia (m.in. o miejscu zamieszkania, statusie na rynku pracy, wykształceniu;
2. W przypadku osób niepełnosprawnych:
• Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
• Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)
3. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
• zaświadczenie z KRUS,
• oświadczenie poświadczające zamiar zmiany systemu ubezpieczenia z KRUS na ZUS pod rygorem rozwiązania umowy uczestnictwa i pozbawienia możliwości dalszego udziału w projekcie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego).

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

31 maja 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 5 osób)

w ramach projektu pt. „Twoja droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

 

24 lutego 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenie zajęć z zakresu „rejestracji medycznej” (stanowiącego jeden z modułów szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej z elementami obsługi administracyjno-biurowej i sprzedażą”)
 • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z elementami obsługi administracyjno-biurowej i sprzedażą” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 11 osób)

w ramach projektu pt. „Twoja droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

 

12 października 2020 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej z elementami administracji biurowej i sprzedażą” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

05 października 2020 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz uprawnienia elektryczne SEP” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

22 września 2020 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

15 września 2020r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę  nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

07 września 2020 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej z elementami administracji biurowej
i sprzedażą” wraz z egzaminem
dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. Załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

02 września 2020 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę  nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Obsługa komputera i mediów społecznościowych z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. Załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

27 sierpnia 2020r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy oraz działu HR z elementami sprzedaży  dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19

17 sierpnia 2020r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa pacjenta oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ nr RPSL.07.01.03-24-0266/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0266/19
 2. załączniki do wypełnienia