Projekt Źródło kwalifikacji

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2018 do 31 maja 2019

Projekt „Źródło kwalifikacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. świętokrzyskiego w wieku 30+ lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji, a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie: 
1. Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy poprzez:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestnika – indywidualna diagnoza potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego – budowa ścieżki kariery (IPD),
 2. Poradnictwo zawodowe – przygotowanie do świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących rozwoju zawodowego w kontekście uwarunkowań rynku pracy,
 3. Pośrednictwo pracy – udostępnianie ofert pracy, organizacja spotkań z pracodawcami;

2. Szkolenia zawodowe – prawo jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, ADR, HSD, Bezpieczne mocowanie ładunków
3. 3-miesięczny staż zawodowy (dla 100% uczestników projektu).

Projekt skierowany jest do 60 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 30+ (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo),
 • niekształcących się (w trybie dziennym) oraz nieszkolących się,
 • zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla kursu badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe.

Po szkoleniach dla wszystkich uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe. Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium stażowe

W ramach projektu zostały zaplanowane dla wszystkich uczestników 3-miesięczne staże zawodowe.

Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych. Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu. Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy. Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Dokumenty do pobrania.

Formularz Zgłoszeniowy -> formularz_zgłoszeniowy_ŹK
Regulamin Projektu -> Regulamin_ŹK

Dokumenty do pobrania:

Rozeznani IPD -> Rozeznanie IPD
Informacja o wynikach IPD -> Informacja o wynikach IPD
Rozeznanie Pośrednictwo Pracy -> Rozeznanie Posrednictwo pracy
Informacja o wynikach Pośrednictwo Pracy -> Informacja o wynikach Posrednictwo pracy
Rozeznanie Poradnictwo Zawodowe -> Rozeznanie Poradnictwo zawodowe
Informacja o wynikach – >Informacja o wynikach Poradnictwo zawodowe
Informacja o wynikach -> Informacja o wynikach Mocowanie
Bezpieczne mocowanie ładunku -> Bezpieczne mocowanie ładunku