Podnosimy kwalifikacje!

Projekt Podnosimy kwalifikacje!” nr FESW.10.10-IP.01-0022/23 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy nr FESW.10.10-IP.01-0022/23 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet: FESW.10.00 Aktywni na rynku pracy; Działanie: FESW.10.10 Zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących – projekty konkurencyjne.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2024 r. do 28 luty 2025 r.

Cel główny projektu: poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 150 osób dorosłych (80 K i 70M) ubogich pracujących, zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez zwiększenie ich możliwości zawodowych (dzięki nabyciu nowych kwalifikacji/kompetencji) oraz rozwój umiejętności i kompetencji społecznych.

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe (150 osób, w tym 80 kobiet i 70 mężczyzn) ubogie pracujące, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– korzystające z programu FE PŻ,

– opuszczające placówki opieki instytucjonalnej,

– wykluczone komunikacyjnie,

– osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

– kobiety,

– osoby z niskimi kwalifikacjami.

Główne rezultaty:

– poprawa sytuacji społecznej min. 80% UP

– uzyskanie nowych kwalifikacji/kompetencji przez 75% UP

Wartość projektu: 1 452 876,00 PLN

Dofinansowanie: 1 380 232,20 PLN

w tym:

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 234 944,60zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa: 145 287,60zł

W ramach projektu dla każdego uczestnika przewidziane jest następujące wsparcie:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
  2. Poradnictwo psychologiczne,
  3. Pośrednictwo pracy,
  4. Szkolenia zawodowe (tj. Kierowca zawodowy, Kosmetyczka, Fryzjer, Operator koparko-ładowarki, Kelner z podstawami szkolenia barmańskiego).
  5. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

#FunduszeUE      #FunduszeEuropejskie

Rekrutacja

Promocja projektu