Świętokrzyskie źródło kwalifikacji

Projekt Świętokrzyskie źródło kwalifikacji nr RPSW.10.02.01-26-0031/20 realizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie:  RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 października 2022 r.

 Celem projektu jest Wzrost aktywności zawodowej 70 osób (4K i 66M) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z wykształceniem min. podstawowym (ISCED 1), max. ponadgimnazjalne (ISCED 3) oraz posiadających aktualne prawo jazdy kat. B (dla kursu na kat. C) lub prawo jazdy na kat. C (dla kursu na kat. D) poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.04.2021-31.10.2022 r.

Grupę docelową (4 kobiety i 66 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. świętokrzyskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. świętokrzyskiego (bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo) 70os. w tym 4K i 66M, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Główne rezultaty :

– liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu

programu

– liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 1532233,44 PLN

Dofinansowanie: 1333043,09 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,
 2. Wsparcie w szkoleniach/kursach przygotowujące do egzaminów certyfikowanych dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwiające zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie,
 3. Staże zawodowe,
 4. Pośrednictwo pracy.
 • w wieku powyżej 29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. świętokrzyskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotni
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami
 • Osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad osobą zależną
 • Byli uczestnicy projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • stypendium szkoleniowe lub stażowe
 • materiały szkoleniowe,
 • catering w trakcie szkolenia
 • wymagane dla kursu badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • certyfikaty
 • zwroty koszty dojazdów na stażach zawodowych
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi na stażach zawodowych

Zapraszamy do biura projektu w Starachowicach, Kwiatkowskiego 4. 

 

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.10.2022

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. świętokrzyskiego
 • bierne zawodowo lub bezrobotne (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne i długotrwale bezrobotne)
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami (podstawowe/gimnazjalne/ ponadgimnazjalne)
 • posiadających aktualne prawo jazdy kat. B (dla kursu na kat. C) lub prawo jazdy na kat. C (dla kursu na kat. D). 

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotni
 • Osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad osobą zależną
 • Byli uczestnicy projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Świętokrzyskie źródło kwalifikacji
 • Regulamin projektu – Świętokrzyskie źródło kwalifikacji
 • Zaświadczenie pobrane z PUP lub/i ZUS (druk US-7)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dokumenty należy złożyć:
El – Trans Piotr Matysiak, Ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 

10.10.2022

HARMONOGRAM PP GR.4 3 spotkanie

HARMONOGRAM PP gr. 8 Uczestnik nr 11 12 13

HARMONOGRAM PP gr. 7 3 spotkanie Uczestnik nr 9

06.10.2022

Harmonogram PP grupa 8 -3 spotkanie Uczestnik nr 8

Harmonogram PP grupa 8- 3 spotkanie Uczestnik nr 9 10

05.09.2022

Harmonogram PP grupa 7 -3 spotkanie

02.09.2022

Harmonogram PP grupa 5 – 3 SPOTKANIE Uczestnik nr 5

27.07.2022

Harmonogram PP grupa 2 – 3 spotkanie ucz. nr 9

Harmonogram PP grupa 4 -3 SPOTKANIE Uczestnik nr 6

18.07.2022

Harmonogram PP grupa 6 – 3 spotkanie uczestnik nr 3 

11.07.2022

Harmonogram staże ŚŹK

Harmonogram PP grupa 3 -3 spotkanie Uczest. nr 8

27.06.2022

Harmonogram PP grupa 4 -3 spotkanie Uczestnik nr 5

Harmonogram PP grupa 3- 3 spotkanie

Harmonogram szkolenia gr. 7

HARMONOGRAM PP grupa 5 – spotkanie 3 Uczestnik nr 2 i 3

Harmonogram PP grupa 8 -2 spotkanie

Harmonogram PP grupa 7 -3 spotkanie PACEK

Harmonogram PP grupa 7 -2spotkanie

Harmonogram gr. 8 z dn. 27.6.2022

25.06.2022

Harmonogram staże ŚŹK

Harmonogram PP grupa 7 -3 spotkanie

13.06.2022

Harmonogram staże ŚŹK

06.06.2022

Harmonogram PP- 3 spotkanie

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie gr. 6 Uczestnik nr 2

Harmonogram PP – 3 spotkanie gr. 3 Uczestnik nr 6

HARMONOGRAM 3 spotkanie gr. 2 Uczestnik nr 9

01.06.2022

Harmonogram PP grupa 8 -1 spotkanie

26.05.2022

Harmonogram PP grupa – 3 spotkanie

25.05.2022

Harmonogram szkolenia gr. 7

Harmonogram gr. 8

23.05.2022

HARMONOGRAM PP grupa 4 – spotkanie 3 Uczestnik nr 4

HARMONOGRAM PP grupa 2 – 3 spotkanie Uczestnik nr 7

18.05.2022

Harmonogram gr. 8

12.05.2022

Harmonogram szkolenia gr. 7

Harmonogram PP gr. 4 – 3 spotkanie

Harmonogram PP gr. 1 – 3 spotkanie uczestnik nr 7

Harmonogram PP grupa 7 -1 spotkanie

Harmonogram gr. 8

Harmonogram PP grupa5- 3 spotkanie

02.05.2022

Harmonogram PP grupa 7 -1 spotkanie

28.04.2022

Harmonogram szkolenia gr. 7

Harmonogram staże ŚŹK

Harmonogram PP grupa 3 -3 spotkanie

Harmonogram gr. 8

25.04.2022

Harmonogram gr. 8

HARMONOGRAM gr. 5

12.04.2022

HARMONOGRAM gr. 5

07.04.2022

Harmonogram IPD grupa 8 cz. 2

Harmonogram PP grupa 4 -3 spotkanie

04.04.2022

Harmonogram PP , grupa 2 -3 spotkanie

30.03.2022

HARMONOGRAM gr. 5

Harmonogram PP grupa 1 spotkanie 3

Harmonogram PP grupa 2 spotkanie 3

Harmonogram szkolenia gr. 7

23.03.2022
Harmonogram szkolenia gr. 7

17.03.2022
HARMONOGRAM gr. 4 kat. D
HARMONOGRAM gr. 6 kat. D

14.03.2022
Zaktualizowany harmonogram IPD, grupa 8 Imię i nazwisko
Harmonogram PP, grupa 6 – 2 spotkanie
Harmonogram PP, grupa 5 – 2 spotkanie
Harmonogram PP , grupa 3 – 3 spotkanie

9.03.2022
Harmonogram IPD, grupa 8

7.03.2022
Harmonogram IPD, grupa 7

1.03.2022

Harmonogram PP grupa 4 -3 spotkanie
Harmonogram PP , grupa 2 -3 spotkanie
HARMONOGRAM gr. 6 kat. D
HARMONOGRAM gr. 5
Harmonogram IPD, grupa 7

21.02.2022
Harmonogram staże

17.02.2022
HARMONOGRAM gr. 6 kat. D

4.02.2022
Harmonogram staże ŚŹK

28.01.2022
Harmonogram staże ŚŹK
Harmonogram PP gr. 2 -3 spotkanie
Harmonogram PP gr. 1 – 3 spotkanie
HARMONOGRAM gr. 5 kat.C
HARMONOGRAM gr. 6 kat. D

22.01.2022
Harmonogram staże

5.01.2022
Harmonogram staże ŚŹK
Harmonogram PP grupa 3 -2 spotkanie
HARMONOGRAM gr. 6 kat. D

29.12.2021
Harmonogram PP grupa 4 -2 spotkanie

13.12.2021
Harmonogram gr 4 kat. D

1.12.2021
Harmonogram szkolenia gr. 3
Harmonogram PP grupa 2 -2 spotkanie
Harmonogram gr 4 kat. D

26.11.2021
HARMONOGRAM gr. 5

24.11.2021
HARMONOGRAM gr. 4

17.11.2021
Harmonogram PP grupa 1 – 2 spotkanie
Harmonogram IPD gr. 6 cz. 2

5.11.2021
Harmonogram IPD gr. 6
Harmonogram IPD grupa 5

29.10.2021
Harmonogram szkolenia gr. 3 (1)
Harmonogram szkolenia gr. 2
Harmonogram gr 4 kat. D

20.10.2021
Harmonogram szkolenia gr. 3
Harmonogram gr 4 kat. D

8.10.2021
Harmonogram gr 4 kat. D
Harmonogram PP grupa 3 -1 spotkanie
Harmonogram PP grupa 4 -1 spotkanie
Harmonogram szkolenia gr. 3

6.10.2021
Harmonogram szkolenia gr.1
Harmonogram szkolenia gr. 2

30.09.2021
Harmonogram gr. 4 kat. D
Harmonogram szkol gr. 1
Harmonogram szkol gr. 2
Harmonogram szkolenia gr. 3

14.09.2021
HARMONOGRAM gr. 3

13.09.2021

Harmonogram IPD grupa 3 CZ 2
Harmonogram IPD grupa 4

30.08.2021

Harmonogram szkolenia gr. 1
Harmonogram szkolenia gr. 2

25.08.2021
Harmonogram IPD grupa 3

26.07.2021

Harmonogram PP , grupa 2

21.07.2021

Harmonogram PP grupa 1

9.07.2021
Harmonogram szkolenia gr.1
Harmonogram szkolenia gr. 2

21.02.2022
Harmonogram staże

18.06.2021
Harmonogram szkolenia gr.1_ŚŹK

17.06.2021
Harmonogram IPD, grupa 2

19.05.2021
Harmonogram IPD, grupa 1 (2)

Zapraszamy do biura projektu w Starachowicach, ul. Kwiatkowskiego 4