Motywacja + Aktywizacja = PRACA

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion północny woj. śląskiego, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r.

eltrans

Świętokrzyskie źródło kwalifikacji

Oś priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 4 kobiet i 66 mężczyzn w wieku powyżej 29 lat z wykształceniem min. podstawowym (ISCED 1), max. ponadgimnazjalne (ISCED 3), z woj. świętokrzyskiego, bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 1.04.2021 r. do 31.07.2022 r.

eltrans

Z POWER’em na rynek pracy!

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) przez co najmniej 100 osób z grupy 55 kobiet i 45 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.11.2020 – 30.04.2022 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

eltrans

Nowe wyzwania!

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) przez co najmniej 80 osób z grupy 45 kobiet i 35 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.11.2020 – 31.01.2022 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r.

eltrans

Wykwalifikowani 2!

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 37 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 1.09.2020 r. do 31.11.2021 r.

eltrans