Podnosimy kwalifikacje!

Priorytet: FESW.10.00 Aktywni na rynku pracy

Działanie: FESW.10.10 Zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących

Projekt realizowany w celu poprawy sytuacji zawodowej i społecznej 150 osób dorosłych (80 K i 70M) ubogich pracujących, zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez zwiększenie ich możliwości zawodowych (dzięki nabyciu nowych kwalifikacji/kompetencji) oraz rozwój umiejętności i kompetencji społecznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2024r. do 28 lutego 2025r.

Kierowca zawodowy - kwalifikacje zawsze na czasie

Oś priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy

Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących. Grupę docelową projektu będzie stanowić 9 kobiet i 62 mężczyzn w wieku powyżej 29 lat z wykształceniem min. podstawowym (ISCED 1), max. ponadgimnazjalne (ISCED 3), z woj. świętokrzyskiego, bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo oraz pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

OKRES REALIZACJI: 1.01.2022 r. do 30.12.2023 r.

Logotypy projekt UE

POSTAW NA ROZWÓJ W DZIEDZIENIE IT

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy  i uzyskania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu poprzez ukończone kursy i egzaminy organizowane w ramach projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2023r.