Twoja droga do aktywności zawodowej

(w ramach 7.1.3. RPO ) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 r.ż. z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz cywilnoprawnych, będących w trudnej sytuacji, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2020r. do 31.12.2020

Wykwalifikowani!

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 36 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Kwalifikacje kierowców

Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie zawodowe - województwo łódzkie

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 100 osób (10 K, 90 M) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 30.06.2020r.