Motywacja + Aktywizacja = PRACA

Projekt „Motywacja + Aktywizacja = PRACA” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VII: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1: Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu Poddziałanie 7.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-31.12.2022 grupy 109 osób (65K i 44M) po 30 r.ż. (od dnia 30 urodzin) z terenu subregionu północnego woj. śląskiego , nalężących do nw. grup:

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawododowo (zwłaszcza osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy)
 2. osoby ubogo pracujące lub osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujących  w ramach umowy cywilnoprawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej

Główne założenia, które zostaną osiągnięte przez realizację projektu:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami, zdobycie doświadczenia, aktywne poszukiwanie zatrudnienia – przyczynią się do wzrostu aktywności zawodowej, a tym samym realizacji zakładanych wskaźników zatrudnienia

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 528 462,68 zł PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 299 193,27 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ukończyłeś 30 rok życia i nadal nie masz zatrudnienia? Wciąż pozostajesz bierny zawodowo? Marzysz o znalezieniu pracy, ale wciąż brakuje Ci odpowiednich umiejętności i kompetencji? Ten projekt skierowany jest dla Ciebie! Wspólnie znajdziemy motywację do działania, zaktywizujemy Cię zawodowo i pomożemy znaleźć pracę.

 

Dlaczego warto przystąpić do projektu:
 • w pierwszej kolejności weźmiesz udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, który pomoże Ci znaleźć powód dotychczasowych niepowodzeń na rynku pracy.
 • wspólnie z doradcą ustalisz Indywidualny Plan Działania – osobisty harmonogram rozwoju zgodny z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi
 • weźmiesz udział w szkoleniu lub kursie zawodowym, który pozwoli Ci rozszerzyć kompetencje i stać się atrakcyjnym na rynku pracy
 • zyskasz pomoc w znalezieniu stażu, podczas którego nowe umiejętności wykorzystasz w sposób praktyczny
 • otrzymasz wsparcie w postaci ciekawych ofert pracy, zgodnych z nabytymi umiejętnościami oraz wskazówki dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji
Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie i spełniasz łącznie poniższe wymogi:
 • wiek powyżej 30 roku życia
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego na terenie podregionu północnego województwa śląskiego, tj.: powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego lub w Częstochowie
 • osoby niepracujące – w tym bierne zawodowo* (NIE zarejestrowane w urzędzie pracy) lub osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • nie odbywanie kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym)

UWAGA:

*Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy, gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby niepracujące, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, niezarejestrowane w urzędzie pracy i nieposzukujące pracy lub niegotowe do jej podjęcia.
Do projektu w szczególności zapraszamy osoby:
 • z niepełnosprawnościami,
 • zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze,
 • posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie (ISCED 3),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL.

 

Projekt jest realizowany przez PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.03-24-0AE8/20-00 z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na lata 2014-2020

Warunki przystąpienia do projektu

 

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek powyżej 30 roku życia lat – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu
 • Zamieszkiwanie na terenie subregionu północnego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • posiadanie niskich kwalifikacji tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimnazjalne)
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo LUB
  • osoby ubogo pracujące, LUB
  • osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, osoby zatrudnione na umowie krótkoterminowej lub cywilno-prawnej.
 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
  • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
  • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).
 • W przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w PUP, zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP,
 • W przypadku osób biernych zawodowo– oświadczenie, zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu

W przypadku osób pracujących – zaświadczenie od pracodawcy

 

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu
 3. Rekrutacja trwać będzie od czerwca 2021 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 100 osób,  spełniających kryteria uczestnictwa .
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie) przyjmowane są:
  • mailowo na adres: motywacja-aktywizacja@eltrans.info.pl
  • osobiście w Biurze Projektu,
  • pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

 1. Etap 1: Ocena formalna– polegająca na weryfikacji:
  • spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
  • przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków   Regulaminu w sposób określony w Regulaminie.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 • Etap 2: Ocena merytoryczna– obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • miejsce zamieszkania na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze – 4 punkty
 • osoba bierna zawodowo lub bezrobotna – 2 punkty
 • osoba niepełnosprawna – 2 punkty
 • kobiety – 2 punkty

Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów, z zastrzeżeniem, że osobom będącym byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT9 w RPO przysługuje pierwszeństwo.

 1. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
  • osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo – min. 60%
  • osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – min. 15%
  • osoby zamieszkałe w miastach średnich lub miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – min. 60%
  • osoby bezrobotne (w tym długotrwale) – ok 20%
  • osoby bierne zawodowo – ok 65%
  • osoby powyżej 50 roku życia – około 3%,
  • osoby z niepełnosprawnościami – około 3%,
  • kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%.

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 -3 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 4 – 8 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w Regulaminie.

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w  Regulaminie.
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

 

 

Lista gmin i powiatów objętych wsparciem w ramach projektu:

Lokalizacja 1: Województwo Śląskie, Powiat częstochowski

Lokalizacja 2: Województwo Śląskie, Powiat kłobucki

Lokalizacja 3: Województwo Śląskie, Powiat myszkowski

Lokalizacja 4: Województwo Śląskie, Powiat Częstochowa, Gmina Częstochowa

Data: 09.12.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 13/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 13/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. „Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swhttps://www.eltrans.info.pl/wp-content/uploads/2022/12/zalaczniki.docoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 13/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data: 22.11.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 12/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 12/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 12/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data: 19.08.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 11/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 11/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. „Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 11/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data: 21.07.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. „Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 10/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data:26.05.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20”     ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 09/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20  
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)

 

Data:19.05.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20”     ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

28.03.2022 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” dla 1 grupy (liczącej max 10 osób).)

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
  2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

21.03.2022 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzeniezajęć z zakresu „Wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych oraz zajęć plastyczno- konstrukcyjnych” (stanowiącego jeden z modułów szkolenia „Pomoc opiekuna w żłobku i przedszkolu z elementami wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych oraz zajęć plastyczno- konstrukcyjnych”)
 • przeprowadzenieegzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu „Pomoc opiekuna w żłobku i przedszkolu z elementami wspomagania rozwoju dziecka w technikach pamięciowych oraz zajęć plastyczno- konstrukcyjnych” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 11 osób)

 

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20
  2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

13 grudnia 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 6 osób)

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 05/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
  2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

03 grudnia 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży i obsługi klienta z elementami obsługi komputera” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 10 osób)

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 04/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
  2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

23 listopada 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenie zajęć z zakresu „rejestracji medycznej” (stanowiącego jeden z modułów szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą klienta  i sprzedażą usług”)
 • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą klienta  i sprzedażą usług” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 7 osób)

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 
  2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

08 października 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzeniezajęć z zakresu „rejestracjimedycznej” (stanowiącego jeden z modułów szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą klienta  i sprzedażą usług”)
 • przeprowadzenieegzaminupotwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą klienta  i sprzedażą usług” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób)

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20
 2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań 

 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20

01 października 2021 r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi:

 • przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży i obsługi klienta z elementami obsługi komputera” dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 10 osób)

w ramach projektu pt. Motywacja + Aktywizacja = Praca” nr RPSL.07.01.03-24-0AE8/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-0AE8/20
 2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań

PIOTR MATYSIAK „EL – TRANS”

Biuro projektu: 42-100 Kłobuck, ul. Parkowa 1

e-mail:  motywacja-aktywizacja@eltrans.info.pl; telefon kontaktowy: 795-501-720

 • Czynne: poniedziałek i środa 7:00 – 18:00; wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00
 • REKRUTACJA: tel. 795 501 714 lub 505 454 504