Wykwalifikowani!

Projekt „Wykwalifikowani!” nr RPSW.08.05.03-26-055/19 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 36 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

Grupę docelową (3 kobiety i 57 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących).

Wartość projektu: 786 937,50 PLN

Dofinansowanie: 684 635,62 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

Szkolenia zawodowe:

 1. prawo jazdy kat. C,
 2. prawo jazdy kat. C+E,
 3. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 4. ADR,
 5. HSD,
 6. Bezpieczne mocowanie ładunków

Grupę docelową stanowi 60 osób (3K, 57M):

 • w wieku 21+ (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających/pracujących/ uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla kursu badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,

Zapraszamy do biura projektu w Starachowicach, ul. Kwiatkowskiego 4