Twoja droga do aktywności zawodowej

(w ramach 7.1.3. RPO ) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 r.ż. z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz cywilnoprawnych, będących w trudnej sytuacji, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2020r. do 31.08.2021r.

eltrans

Europejskie kwalifikacje

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy zwiększenia potencjału edukacyjnego mieszkańców woj. śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje, poprzez zdobycie  umiejętności niezbędnych do wykonywania prac wysokościowych – IRATA, GWO BST.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020 r. do 22 lipca  2021r.

eltrans

Wykwalifikowani!

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 36 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

eltrans

Kwalifikacje kierowców

Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie zawodowe - województwo łódzkie

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 100 osób (10 K, 90 M) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 30.06.2020r.

eltrans

Aktywna Młodzież

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2019 do 31.12.2019r.

eltrans

Kierownica Sukcesu

(w ramach 11.3 RPO WS ) - województwo śląskie

Celem projektu jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019

eltransr.

Źródło Kwalifikacji

( w ramach 10.02 RPO SW) - województwo świętokrzyskie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. świętokrzyskiego w wieku 30+ lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji, a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2018 do 31 maja 2019

eltrans

Motywacja, Aktywizacja, SUKCES!

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo świętokrzyskie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnieniowych, poprzez udział w kompleksowych , indywidualnych programach aktywizacji zawodowej łącznie dla 3 kobiet i 63 mężczyzn z województwa świętokrzyskiego.
Realizacja projektu od 01.01.2017r. do 31.07.2018r.

eltrans

Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób

(w ramach 11.3 RPO WS ) - województwo śląskie

Celem projektu jest nabycie przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01. 2017 r. do 30. 06. 2018 r

eltrans

Skierujmy się na pracę – Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-24 lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego,
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

eltrans