Motywacja + Aktywizacja = PRACA

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion północny woj. śląskiego, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022r.

Z POWER’em na rynek pracy!

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) przez co najmniej 100 osób z grupy 55 kobiet i 45 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.11.2020 – 30.04.2022 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r.

Świętokrzyskie źródło kwalifikacji

Oś priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 4 kobiet i 66 mężczyzn w wieku powyżej 29 lat z wykształceniem min. podstawowym (ISCED 1), max. ponadgimnazjalne (ISCED 3), z woj. świętokrzyskiego, bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 01.04.2021 r. do 31.10.2022 r.

Nowe wyzwania!

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) przez co najmniej 80 osób z grupy 45 kobiet i 35 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.11.2020 – 31.01.2022 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2020r. do 31.08.2021r.

Wykwalifikowani 2!

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 37 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI: 1.09.2020 r. do 31.11.2021 r.

Twoja droga do aktywności zawodowej

(w ramach 7.1.3. RPO ) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 r.ż. z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz cywilnoprawnych, będących w trudnej sytuacji, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2020r. do 31.08.2021r.

Europejskie kwalifikacje

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy zwiększenia potencjału edukacyjnego mieszkańców woj. śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje, poprzez zdobycie  umiejętności niezbędnych do wykonywania prac wysokościowych – IRATA, GWO BST.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020 r. do 22 lipca  2021r.

Wykwalifikowani!

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 36 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Kwalifikacje kierowców

Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie zawodowe - województwo łódzkie

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 100 osób (10 K, 90 M) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 30.06.2020r.

Aktywna Młodzież

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2019 do 31.12.2019r.

Kierownica Sukcesu

(w ramach 11.3 RPO WS ) - województwo śląskie

Celem projektu jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019

r.

Źródło Kwalifikacji

( w ramach 10.02 RPO SW) - województwo świętokrzyskie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. świętokrzyskiego w wieku 30+ lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji, a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2018 do 31 maja 2019

Motywacja, Aktywizacja, SUKCES!

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo świętokrzyskie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnieniowych, poprzez udział w kompleksowych , indywidualnych programach aktywizacji zawodowej łącznie dla 3 kobiet i 63 mężczyzn z województwa świętokrzyskiego.
Realizacja projektu od 01.01.2017r. do 31.07.2018r.

Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób

(w ramach 11.3 RPO WS ) - województwo śląskie

Celem projektu jest nabycie przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01. 2017 r. do 30. 06. 2018 r

Skierujmy się na pracę – Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-24 lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego,
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.